Osobné údaje

Snažíme sa dbať na ochranu Vášho súkromia a ceníme si náš vzťah s Vami. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). V nasledujúcom texte Vám chceme ozrejmiť naše zásady ochrany Vašich osobných údajov, ktoré budeme ako prevádzkovateľ spracúvať za účelom toho, aby ste mohli čo najlepšie využívať naše služby, ako aj to, aké Vaše osobné údaje spracúvané a aké sú Vaše práva podľa nariadenia a zákona.

Prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť STREET FOOD PU s.r.o., so sídlom: Moyzesova 1744/7, 020 01 Púchov, IČO: 51 743 728, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  36555/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ako Prevádzkovateľ alebo spoločne s inými určujeme účely a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov, ktorý pri využívaní našich služieb vystupujú v postavení dotknutých osôb.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Ako Prevádzkovateľ získavame osobné údaje od osôb, ktoré nám ich dobrovoľne poskytli a udelili nám súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa, a pod.); Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom ako Prevádzkovateľ kladieme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a Vaše práva ako dotknutých osôb.

Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame je nasledovný:

e-mail, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska (dodania).

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete spracúvame najmú na nasledujúce účely (resp. z nasledovných dôvodov):

Plnenie zmluvy:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na vyhotovenie Vašej objednávky, zmeny objednávok, akceptácie objednávok, zrušenie objednávok, vyhotovenie platobného príkazu alebo inštrukcie a spárovanie platieb, fakturácia a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou dodania tovaru alebo poskytovania našich služieb. V objednávkovom formulári sú vyznačené osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Ako Prevádzkovateľ uchovávame Vaše osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou v postavení Prevádzkovateľa na strane jednej a Vami ako dotknutou osobou na strane druhej.

Plnenie zákonnej povinnosti

Ako Prevádzkovateľ môžeme spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak nám takáto povinnosť vyplýva zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ môže z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Váš súhlas

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov a na účel uvedený v takomto súhlase, ak sa nám rozhodnete takýto súhlas udeliť. Aby bol takýto súhlas platne udelený, súhlas musí byť slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu platne udeleného pred jeho odvolaním.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou  (nariadením a zákonom). Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.  

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Ako Prevádzkovateľ môžeme k naplneniu nevyhnutného účelu poveriť spracovaním osobných údajov našich zamestnancov alebo tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú napríklad osoby, ktoré pre nás zabezpečujú výkon niektorých aktivít, ako napríklad osoby zabezpečujúce chod webovej stránky, internetového obchodu a fakturačného systému. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre nás výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom a naša spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom. Inými príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť napríklad banky a platobné inštitúcie.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín, t.j. krajín mimo členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

V súlade s nariadením a zákonom máte najmä právo:

 • vyžadovať od nás potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od priamo od Vás, môžete vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj (právo na prístup/právo byť informovaný);
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva. Prevádzkovateľ však v takomto prípade oprávnený účtovať Vám primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov;
 • na opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ spracúva (právo na opravu);
 • na výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ od Vás získal alebo spracúval, ak odvoláte Váš súhlas a Prevádzkovateľ nemá iný právny základ na ich spracúvanie, ak namietate voči ich spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a/alebo zákone; napríklad, ak oznámite, že Prevádzkovateľ o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy.
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom (právo namietať);
 • namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon neustanovujú inak (automatizované rozhodovanie vrátane profilovania);
 • kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu (právo odvolať súhlas);

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona môže uplatniť jej zákonný zástupca.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb nižšie uvádzame komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás požiadame o dodatočné overenie totožnosti.

Ak budete chcieť niektoré z Vašich práv uplatniť, prosím, kontaktujte nás ako Prevádzkovateľa prostredníctvom:

 • poštovej zásielky (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa (spoločnosti);
 • e-mailom na emailovú adresu Prevádzkovateľa: streetfoodpu@gmail.com. 
 • telefonicky na tel. č.: + 421 911 750 002

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb na základe vyššie uvedených komunikačných prostriedkov možno prijať Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame, a následne relevantným spôsobom na tieto požiadavky reagovať. V prípade pochybností o Vašej totožnosti sme oprávnený Vás požiadať o súčinnosť a o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

Pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 14.02.2023.