VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP”) upravujú práva a povinnosti medzi právnickou osobou STREET FOOD PU s.r.o., s miestom podnikania Moyzesova 1744/7, 020 01 Púchov, IČO: 51 743 728, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Vložka číslo:  36555/R, Oddiel:  Sro (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ”) ako Prevádzkovateľom internetového portálu a zákazníkom, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový portál umiestnený na internetovej stránke www.streetfoodpu.sk (ďalej aj „E-shop”).
 2. Portál www.streetfoodpu.sk je internetová stránka, ktorá umožňuje jej návštevníkom vyhľadať a objednať on-line jedlá z ponuky reštaurácie Prevádzkovateľa s donáškovou službou.
 3. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby E-shopu, ktorá uskutoční záväznú online objednávku prostredníctvom E-shopu, (ďalej aj „Kupujúci“). Kupujúcim podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar – jedlo odovzdané (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena Oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie kúpeného tovaru – jedla (ďalej aj „Tovar”).
 4. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v E-shope výberom Tovarov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom E-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 6. Kupujúci dokončí objednávku alebo zákaznícku registráciu potvrdením súhlasu s týmito VOP, čím zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, s podmienkami objednávaného tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente dokončenia objednávky.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho a že tieto sú chránené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Preukázané porušenie týchto práv je sankcionovateľné podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok II.

Cena a platobné podmienky

 1. Na E-shope sú uvedené aktuálne a platné ceny. Všetky uvádzané ceny pri Tovare sú uvádzané vrátane 20 % DPH.
 2. Ceny Tovarov sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov na strane Predávajúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu Tovaru, za ktorú predmetný Tovar Predávajúci ponúkal na E-shope pred uvedením akciovej ceny.
 3. Celková kúpna cena za objednaný Tovar, vrátane poplatkov za dodanie a prípadných ďalších poplatkov, sa zobrazuje Kupujúcemu v čase dokončenia objednávky a je uvedená v potvrdení objednávky.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena neobsahuje náklady za pripojenie do siete Internet a náklady spojené s prevodom peňazí cez internetbanking alebo pri platbe kartou Kupujúcim.
 5. Predávajúci vyúčtuje Kupujúcemu kúpnu cenu objednaného Tovaru faktúrou vystavenou na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo pokladničným blokom z registračnej pokladne. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o kúpnej cene a platobných podmienkach bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky Kupujúceho.
 6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, pričom kúpna cena je zaplatená pripísaním sumy objednávky na bankový účet Predávajúceho.
 7. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky v hotovosti, kartou, alebo stravnými lístkami pri prevzatí dodaného jedla pri donáške.
 8. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke E-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

 1. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu kúpy jedla.
 2. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené Kupujúcemu, Oprávnenej osobe alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.
 3. Kupujúci si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v jednotlivých ponukách na E-shope.
 4. Posledné objednávky prijímame najneskôr 30 minút pred skončením otváracích hodín.
 5. Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov Kupujúceho a objednávaného jedla do objednávky na E-shope a kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.
 6. Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti“ a tlačidlom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov” vyjadruje súhlas s VOP a so spracovaním jeho osobných údajov.
 7. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených vo formulári na E-shope.
 8. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať údaje o objednávke a prípadne ju upraviť.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných Tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre neho ako spotrebiteľa záväznou.
 10. Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ a zároveň označením tlačidla “Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti” a tlačidla „Súhlasím so spracovaním osobných údajov” pri objednávaní Tovaru, Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že disponujete dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie platby a zaplatenie kúpnej ceny objednaných jedál.
 11. Po odoslaní Objednávky t.j. potvrdením funkcie označenej „Zaplatiť” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny Tovaru, bude Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky.
 12. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného Tovaru, údaj o kúpnej cene Tovaru a náklady doručenia, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o adrese dodania Tovaru, údaje o Predávajúcom.

Článok IV.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zverejnenie ponúkaného Tovaru Predávajúcim na www.streetfoodpu.sk je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“) a následným potvrdením objednávky Predávajúcim uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho vyhotoviť a dodať jedlo podľa objednávky, záväzok Kupujúceho dodaný Tovar prevziať a napokon aj záväzok Kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za objednané jedlo po potvrdení objednávky alebo pri prevzatí jedla.
 2. Kúpna zmluva nie je uzatvorená v prípade, ak sa preukáže že Kupujúci pri uzatváraní zmluvy konal v zjavnom a preukázateľnom omyle alebo, že sa snažil využiť zjavnú chybu technického, informačného alebo iného zariadenia, postupu, komunikácie a iných prostriedkov pri uzatváraní zmluvy k tomu, aby poškodil záujmy Prevádzkovateľa alebo využil a zneužil chybu v poskytnutých údajoch a informáciách.
 3. V prípade pochybnosti je Kupujúci pred dokončením objednávky vždy povinný sa najprv presvedčiť o pravdivosti uvádzaných a zverejnených informácii. V prípade ak sa preukáže, že Kupujúci konal so zjavným úmyslom poškodiť záujmy Prevádzkovateľa, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa skutočnej hodnote, za ktorú je v čase porušenia a vzniku škody predávaný Tovar Prevádzkovateľom.
 4. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o zmluvách, objednávkach ako aj osobných údajoch je Prevádzkovateľ povinný zverejniť a sprístupniť len na základe zákona, najmä ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné štátne orgány a orgány verejnej moci,  alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená a prijatá spôsobom ustanoveným zákonom.

Článok V.

Akcie

 1. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj jedál alebo iného Tovaru na E-shope spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Kupujúci objedná jedlo alebo Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku Kupujúceho neprijať.
 2. O neprijatí objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

Článok VI.

Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný zverejnenou ponukou jedál, vrátane cien Tovaru, od potvrdenia objednávky Kupujúceho, až po dodanie, resp. uplynutie lehoty na dodanie. V prípade, že objednávka nebola potvrdená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky Predávajúcim – minimálne však v lehote do 15 minút od odoslania objednávky, má Kupujúci právo ju stornovať. V takomto prípade nie je Kupujúcemu účtovaný storno poplatok.
 2. Kupujúci je viazaný potvrdenou objednávkou a je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného Tovaru. Stornovať objednávku po doručení potvrdenia objednávky nie je možné.
 3. Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim – telefonicky do 45 minút od potvrdenia elektronickej objednávky Kupujúcemu. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky.
 5. V prípade, že Kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na Tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie Tovaru bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za Tovar zaplatil.

Článok VII.

Dodacie podmienky

 1. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený dodaním Tovaru Kupujúcemu resp. Oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, resp. v potvrdení objednávky. Predávajúci odošle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu informáciu o predpokladanom čase dodania objednaného Tovaru. Predávajúci doručuje objednaný Tovar prostredníctvom vlastnej donášky.
 2. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim na dohodnutie ďalšieho postupu.
 3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného Tovaru Kupujúcemu a to najmä: odpovedať na telefonický hovor rozvozcu Predávajúceho pri dodávaní objednaného Tovaru, sprístupniť miesto dodania rozvozcovi pri dodávaní objednaného Tovaru.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného Tovaru Kupujúcemu, ktoré bolo zapríčinené nesprávne uvedenou adresou v objednávke.
 5. Predpokladanú dodaciu lehotu uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, balenia a odovzdania rozvozcovi a lehotu doručovania. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 30 minút do 120 minút v závislosti od cestnej premávky a iných možných faktorov ovplyvňujúcich doručenie objednávky . V prípade dlhšej lehoty bude zákazník informovaný doručením správy na jeho e-mailovú adresu.
 6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri prevzatí dodaného Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať dodaný Tovar.
 7. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme Tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný Tovar.
 8. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme riadne a včas, Tovar bude vrátený späť Predávajúcemu, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom Kupujúci akceptuje vrátenie kúpnej ceny zníženej o náhradu nákladov spojených s dodaním Tovaru.
 9. V prípade, že Predávajúci dodá iný Tovar ako Tovar uvedený v potvrdení objednávky a Kupujúci odmietne prevziať takýto Tovaru, zaniká kúpna zmluva a Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu ak už bola zaplatená.
 10. V prípade, že Predávajúci dodá iný Tovar ako Tovar uvedený v potvrdení objednávky alebo nedodá časť objednaného Tovaru, môže sa Kupujúci dohodnúť s Predávajúcim na náhradnom plnení, pričom sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu rozdiel kúpnej ceny dodaného Tovaru a kúpnej ceny objednaného Tovaru, ak je kúpna cena dodaného Tovaru nižšia ako kúpna cena objednaného Tovaru, v opačnom prípade sa Predávajúci zaväzuje zdržať sa doúčtovania rozdielu kúpnej ceny.
 11. Povinnosť Kupujúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu objednaného Tovaru zaniká v prípade, že Predávajúci nesplnil svoju zmluvnú povinnosť a to dodať Tovar na dohodnuté miesto a počas dodacej lehoty, dohodnutej v potvrdení objednávky, najneskôr však do 120 minút od potvrdenIa objednávky.
 12. Prevzatím Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Článok VIII.

Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do prijatia potvrdenia objednávky zaslanej Predávajúcemu alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do dokončenia prípravy objednaného Tovaru. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na rovnakú adresu, z ktorej bolo odoslané potvrdenie prijatia objednávky, pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky.
 2. Pokiaľ Predávajúci neobdrží zrušenie, alebo zmenu objednávky do 15 minút od jej potvrdenia, objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 3. Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho Predávajúci informuje, že Tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve.

Článok IX.

Práva a povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného Tovaru.
 2. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak Kupujúci uviedol o sebe alebo o oprávnenej osobe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa Tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Článok X.

Náhrada škody pri prevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od rozvozcu Prevádzkovateľa neprevzal tento Tovar alebo po výzve Predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu Tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VII. 1, podľa ktorého je Kupujúci povinný prevziať objednaný Tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, Predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania Tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XI.

Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ stránky streetfoodpu.sk zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).
 2. Viac informácií o Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Článok XII.

Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Objednávka, potvrdenie objednávky, VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené objednávkou a VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

Článok XIII.

Súbory Cookies

 1. Tento E-shop používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.
 2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.streetfoodpu.sk.
 3. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.
 5. Odoslaním Objednávky si Kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 6. Prijatím týchto VOP Kupujúci berie na vedomie a zodpovedá za škody spôsobené uvedením nepravdivých alebo nepresných informácií.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 14.02.2023.